27 stycznia 2022 WOJCIECH BOKINA

Regulowanie zobowiązań nieobjętych układem w trakcie trwania przyspieszonego postępowania układowego

Tagi dłużnik doradca restrukturyzacyjny ogłoszenie upadłości prawo upadłościowe

W Numerze 24 (2/2021) Doradcy Restrukturyzacyjnego ukazał się artykuł mojego autorstwa i autorstwa mec. Aleksandry Bobińskiej zatytułowany: „Czy wierzytelności wierzyciela osobistego zabezpieczonego rzeczowo należy regulować w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?”. W artykule wskazywaliśmy, że nie można regulować tych zobowiązań z innego majątku dłużnika, niż przedmiot zabezpieczenia. Zainteresowanych argumentacją odsyłam do artykułu dostępnego w publicznym dostępnie pod linkiem.

W artykule nie odwołaliśmy się do postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w Warszawie wydanego w sprawie, w której jestem pełnomocnikiem, bowiem nie było one prawomocne, tak aby nie wywierać presji na rozstrzygniecie przez Sąd II Instancji. W związku jednak z tym, że orzeczenie jest prawomocne i Sąd II instancji podzielił argumentację prezentowaną zarówno w postępowaniu jak i w artykule to chciałbym się ją podzielić, tak aby wyeliminować różnorodność podejść sądów restrukturyzacyjnych odnośnie tego zagadnienia, na co wskazywaliśmy w artykule.

I tak Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie w postanowieniu z dnia 4.03.2021 r., sygn. akt XIX GRp 2/20 odnośnie regulowania zobowiązań nieobjętych układem zabezpieczonych rzeczowo wypowiedział się, iż:

nieregulowanie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo powstałych przed otwarciem postępowania, które jedynie w części znajdują pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, nie jest przesłanką do umorzenia przyspieszonego postępowania układowego, z uwagi na fakt, że art. 326 ust. 1 PrRest. nie znajduje zastosowania do przyspieszonego postępowania układowego oraz, że regulowanie zobowiązań o których mowa w art. 151 ust. 2 PrRest. może nastąpić jedynie z przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego, przy czym przyjęcie innego rozwiązania skutkowałoby pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli układowych.

Powyższe zapatrywanie Sądu I instancji podzielił Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia 13.08.2021 r., sygn. akt XXIII Ga 781/21, w którym to orzeczeniu:

nadto, co słusznie uwypuklił Sąd Rejonowy, nie istnieje procedura prawna, która pozwalałaby dłużnikowi zaspokajać z masy układowej tylko tę część wierzytelności NBP, która nie jest objęta układem z mocy prawa. Co równie istotne regulowanie zobowiązań zabezpieczonych na mieniu dłużnika, a zatem nie objętych z mocy prawa układem, może nastąpić jedynie z przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego. Tym samym nie sposób przyjąć, aby dłużnik mógł je na bieżąco regulować ze zgromadzonych środków, czy tez wypracowywanych w toku postępowania dochodów. Co zaś się tyczy zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia wskazać należy, że powyższe wymagałoby przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, celem spieniężenia zabezpieczonego mienia. Tymczasem wierzyciel nie wystąpił nawet na drogę postepowania sądowego, celem dochodzenia swoich należności, nie posiada również tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.

Warto, aby powyższa linia była kontynuowana, albowiem jest ona zgodna z celem i przepisami postępowania restrukturyzacyjnego, wykładnią pro unijną, jak i systemową

O autorach

Autor
Zadaj pytanie autorowi WOJCIECH BOKINA Wspólnik/ Radca prawny
Jestem radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym. Jako partner w Kancelarii Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy prowadzę projekty z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz sporów gospodarczych.

Kontakt dla mediów

Avatar
Katarzyna Jakubowska PR Manager

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy.

[FM_form id="1"]